Location: Fukushima

7th Aizu Homare Spring Shuzo Matsuri

Aizu Homare Spring S…